ZASADY OGÓLNE

 1. Centrum Nauki SOWA prowadzi kursy językowe grupowe i indywidualne, na różnych poziomach zaawansowania.
 2. Uczestnikami kursu mogą być osoby w wieku minimum 4 lat.
 3. Centrum Nauki SOWA jest upoważnione do weryfikacji wiedzy Słuchacza, celem wyboru kursu dostosowanego do poziomu jego wiedzy.
 4. Zajęcia w Centrum Nauki SOWA odbywają się w grupach od 4 do 7 słuchaczy, przy czym istnieje możliwość stworzenia grupy 2 lub 3 osobowej zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 5. Słuchacze mogą również uczyć się indywidualnie zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 6. Centrum Nauki SOWA prowadzi zapisy w określonych przez siebie terminach, istnieje jednak możliwość dołączenia do istniejącej grupy w dowolnym terminie i opłacie proporcjonalnej do pozostałych do zrealizowania godzin.
 7. Istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach konwersacyjnych, które odbywają się raz w miesiącu. Zapisu na zajęcia należy dokonać z tygodniowym wyprzedzeniem.
 8. Chęć skorzystania z korepetycji należy zgłosić drogą mailową bądź wysłać wiadomość tekstową (SMS) do czwartku danego tygodnia.
 9. Słuchacz ma obowiązek uczestnictwa w zajęciach wybranego kursu, jednak w przypadku nieobecności z uzasadnionych przyczyn, Centrum Nauki SOWA zobowiązuje się do przekazywania materiałów z zajęć, na których Słuchacz był nieobecny.
 10. Słuchacze uczęszczający na zajęcia indywidualne mają możliwość odwołania zajęć tylko w wypadku powiadomienia telefonicznego, e-mailem bądź osobistego przynajmniej na 24 godziny przed planowanym terminem odbycia się zajęć. Liczba odwołanych zajęć nie może przekraczać połowy godzin lekcyjnych w wymiarze jednego miesiąca.
 11. Słuchacz zobowiązuje się do przygotowywania się do zajęć i prowadzonych przez Centrum Nauki SOWA testów sprawdzających. Testy takie odbywają się w czasie zajęć.
 12. Warunkiem przejścia słuchacza na następny poziom jest:
  1. Zaliczenie testów na poziomie przynajmniej 60%.
  2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach obejmujące frekwencję powyżej 60% i systematyczne odrabianie prac domowych.
 13. Rodzice/opiekunowie Uczestników niepełnoletnich oraz maturzystów mają prawo do uzyskania od Lektora informacji odnośnie postępów swoich dzieci w nauce w dowolnym momencie trwania roku szkolnego.
 14. Słuchacz w uzasadnionych przypadkach ma prawo zrezygnować z kontynuacji nauki w Centrum Nauki SOWA z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej.

PŁATNOŚCI

 1. Opłaty za kurs uiszczane są według obowiązującego cennika do 10. dnia danego miesiąca w biurze Centrum Nauki SOWA lub na konto bankowe.
 2. Nieuiszczenie opłaty w terminie traktowane jest jako rezygnacja z kursu. Słuchacz nie jest uwzględniany wówczas na liście słuchaczy odpowiedniego okresu płatności.
 3. Centrum Nauki SOWA nie pobiera opłaty za lekcje indywidualne odwołane zgodnie z regulaminem. Za zajęcia nieodwołane lub odwołane nieprawidłowo Centrum Nauki SOWA pobiera opłatę w pełnej wysokości.
 4. Nieobecność słuchacza na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu całości bądź części opłaty za kurs. Jedynie uzasadniona nieobecność trzytygodniowa lub dłuższa stanowi podstawę do częściowego zmniejszenia opłat za dany miesiąc.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Fakt uiszczenia opłaty jest wyrazem akceptacji niniejszego regulaminu.
 2. Niestosowanie się do regulaminu może być podstawą do odmowy przyjęcia słuchacza na kurs.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 września 2022 r. Wszelkie zmiany regulaminu mogą być wprowadzone zgodnie z Kodeksem Cywilnym z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Dyrekcja szkoły